Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO POD NAZWĄ DZIENNY DOM „SENIOR+” W SZCZYTNEJ

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

1.Regulamin Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej zwany w dalszej części „Regulaminem” określa zasady pobytu, organizację oraz zakres funkcjonowania Dziennego Domu Senior+, zwanego w dalszej części „Dziennym Domem”.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ośrodku - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej,

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej,

3) Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej:

4) Głównej księgowej–należy przez to rozumieć głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej,

5) Personel – należy przez to rozumieć pracowników/opiekunów Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej;

6) Podopiecznym/uczestniku – należy przez to rozumieć osobę przyjętą do Dziennego Domu Senior+ na podstawie decyzji dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej,

7) Seniorze – należy przez to rozumieć wszystkie osoby korzystające z usług Dziennego Domu Senior+ w Szczytnej.

 

§ 2

 

Dzienny Dom funkcjonuje w oparciu o następujące przepisy:

1. ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz 1507 ze zm.),

2. ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.),

3. ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

4. uchwałę nr XVI/115/20 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27.02.2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego pod nazwa Dzienny Dom „Senior+” prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

5. Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, edycja 2019 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,

6. niniejszego regulaminu organizacyjnego i innych dokumentów wewnętrznych.

 

Rozdział II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

 

§ 3


1.Dzienny Dom przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Szczytna, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania, integracji oraz włączenia społecznego.

2. Dzienny Dom funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej

3. Dzienny Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego o zasięgu lokalnym z siedzibą w Szczytnej przy ul. Kościelnej 6

4. Funkcjonowanie Dziennego Domu finansowane jest z budżetu Gminy Szczytna. Gmina może podejmować starania o pozyskanie środków z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dzienny Dom funkcjonuje w dniach od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30, z wyjątkiem sobót, niedziel i dni wolnych ustawowo.

6. Dzienny Dom jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

7. Dzienny Dom prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy, a także ustawy o rachunkowości.

8.Prowadzenie spraw Dziennego Domu realizowane będzie w ramach obsługi Ośrodka w zakresie obsługi prawnej, finansowej, organizacyjnej i informatycznej.

9.Dzienny Dom gospodaruje mieniem mu powierzonym, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.


 

Rozdział III

CEL DZIAŁALNOŚCI I ZADANIA DZIENNEGO DOMU SENIOR+”

 

§ 4


1. Celem głównym Dziennego Domu jest aktywizacja społeczna w tym prozdrowotna, a także integracja i włączenie społeczne osób starszych do społeczności lokalnej. Zapobieganie izolacji oraz wykluczeniu społecznemu.

2. Celami szczegółowymi są:

1) poprawa jakości życia seniorów;

2) zapewnienia seniorom wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcia specjalistycznego

3) integracji społecznej środowiska seniorów, w tym rozwoju działań samopomocowych,

4) utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej;

5) stworzenie warunków sprzyjających samorealizacji podopiecznych przy wykorzystaniu ich wiedzy i umiejętności

6) podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej seniorów i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

7) rozwój systemu pomocy środowiskowej.

3. Pobyt w Domu odbywa się na zasadach:

1) poszanowania godności, wolności i dóbr osobistych seniorów;

2) zapewnienia seniorom poczucia bezpieczeństwa;

3) zapewnienia wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości ;

4) integracji między seniorami, a środowiskiem lokalnym.

 

§ 5

 

1. Zadaniem Dziennego Domu jest rozpoznawanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań seniorów oraz prowadzenie działań aktywizujących, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości poprzez:

1) terapię zajęciową w tym: kulinarną, plastyczną, muzykoterapię

2) zajęcia ruchowe (kinezyterapię) m.in. – gimnastykę, zajęcia sportowe, taneczne oraz rekreacyjne w celu poprawy kondycji fizycznej,

3) zajęcia edukacyjne w tym kształtowanie nawyków i postawy prozdrowotnej np. poprzez spotkania tematyczne, konsultacje specjalistyczne, poradnictwo warsztaty i pogadanki itp.,

4) zajęcia sportowo-rekreacyjne w tym: zapewnienie podopiecznym aktywnych form zajęć i wypoczynku, wyjazdy plenerowe, uczestnictwo w życiu społecznym

5) zajęcia kulturalne, artystyczne i krajoznawcze; uczestnictwo w imprezach kulturalnych oraz spotkaniach okolicznościowych, rozwój pasji i zainteresowań

6) zapewnienie gorącego posiłku;

7) integrację z lokalną społecznością poprzez współpracę z instytucjami działającymi na terenie gminy, np. placówkami kulturalno-oświatowymi, szkołą, organizacjami pozarządowymi, ochroną zdrowia

8) organizowanie imprez okolicznościowych

9) pomoc psychologiczną, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego; pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,

10) podejmowanie działań służących budowaniu więzi międzypokoleniowej oraz promocji wiedzy, doświadczenia i zainteresowań seniorów

11) kształtowanie nawyków i postaw prozdrowotnych w tym: kontakt z pielęgniarką, informacje o dostępnych usługach medycznych i rehabilitacyjnych ,

12) usługi socjalne i opiekuńcze: zapewnienie miejsca pobytu przystosowanego do bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,

13) inne w zależności od zgłoszonych potrzeb.

 

Rozdział IV

ZASADY PRZYJĘCIA DO DZIENNEGO DOMU I WARUNKI POBYTU

 

§ 6

 

1. Do korzystania z pobytu w Dziennym Domu „Senior+” mogą ubiegać się osoby sprawne w samoobsłudze, wymagające częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W pierwszej kolejności przyjmowane będą:

1) osoby samotne lub posiadające rodziny poza miejscem swojego zamieszkania;

2) osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

3) zagrożone ubóstwem, bądź wykluczeniem społecznym;

2. Przyjęcie do Dziennego Domu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Ośrodka na wniosek osoby zainteresowanej, lub jej przedstawiciela ustawowego po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego Ośrodka rodzinnego wywiadu środowiskowego. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia .

3. Decyzja o przyjęciu do Dziennego Domu podejmowana będzie w oparciu o kryteria w § 6 ust.1 niniejszego Regulaminu oraz kwestionariusz zgłoszeniowy.

4. Osoby, które spełnią wymogi, a nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

5. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej/lub zostaną przyjęte w późniejszym terminie.

 

§ 7

 

1. Dokumentacja podopiecznego gromadzona jest w jego indywidualnych aktach.

2. Dokumentacja ta obejmuje m.in:

1) kopię decyzji administracyjnej przyznającej miejsce pobytu w Domu, określającej

termin tego pobytu i wysokość odpłatności;

2) kopię informacji o stanie zdrowia uczestnika wraz z opinią lekarską o braku

zdrowotnych przeciwwskazań do pobytu i uczestnictwa w zajęciach Dziennego Domu;

3) kopię orzeczenia o niepełnosprawności uczestnika (o ile takie posiada);

4) oświadczenie uczestnika o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem;

5) indywidualny plan wsparcia uczestnika;

6) inne dokumenty związane bezpośrednio z pobytem uczestnika w Dziennym Domu;

3. Akta uczestników prowadzą opiekunowie.

4. Dokumentację Dziennego Domu stanowią również:

1) listy obecności uczestników;

2) plany pracy wraz ze sprawozdaniami z ich realizacji;

3) pozostała dokumentacja wynikająca z bieżącego funkcjonowania Domu.


§ 8

 

1. Pobyt w Dziennym Domu jest dobrowolny i odpłatny.

2. Opłata za pobyt w Dziennym Domu ustalana jest w decyzji kierującej i obejmuje korzystanie z miejsca pobytu, wyżywienia oraz świadczonych usług.

3. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu określa uchwała Rady Miejskiej w Szczytnej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Szczytnej.

4. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej podopiecznego i jest ustalana indywidualnie.

5.Miesięczna opłata za pobyt w Dziennym Domu stanowi iloczyn dziennej stawki za pobyt, liczby dni pobytu oraz wskaźnika odpłatności ustalonego w %.

6. Podopieczny nie ponosi odpłatności za dni nieobecności pod warunkiem wcześniejszego jego zgłoszenia, chyba, że powiadomienie to nie było możliwe z powodów losowych.

7. Opłata za pobyt w Dziennym Domu wnoszona jest w okresach miesięcznych w terminie do 15 dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej.

8. Podopieczni potwierdzają obecność w Dziennym Domu poprzez podpisanie listy obecności

9. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych zakłada się możliwość bezpłatnego uczestnictwa.

 

Rozdział V

ORGANIZACJA DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

 

§ 9

1.Dzienny Dom podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

2. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Dziennego Domu i wykonuje w stosunku do nich czynności pracodawcy.

3. Dyrektor zatrudnia Kierownika, który wspólnie z Dyrektorem sprawuje kontrolę wewnętrzną w Dziennym Domu i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności i wyniki pracy.

4. W trakcie nieobecności Dyrektora i Kierownika zastępstwo w zakresie administrowania placówką sprawuje wyznaczony na piśmie pracownik.

5. Pracownicy Dziennego Domu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy wykonują pracę w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

6. Indywidualny rozkład czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy określa Dyrektor Ośrodka wspólnie z Kierownikiem Dziennego Domu.

7. Kierownik zobowiązany jest m.in do:

a) opracowywania niezbędnych do realizacji zadań Dziennego Domu regulaminów, harmonogramów, programów i dokumentów o charakterze organizacyjnym,

b) realizacji zadań, programów i weryfikacji planów działalności Dziennego Domu,

c) prowadzenia dokumentacji oraz sprawozdawczości z zakresu działalności Dziennego Domu,

d) nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków osób zatrudnionych,

e) kontaktów i współpracy ze specjalistami i instytucjami w zakresie realizowanych zadań,

f) diagnozowania i ustalania potrzeb podopiecznych Dziennego Domu,

g) wyznaczanie kierunków i form aktywności seniorów, organizacji wyjazdów, zajęć i imprez,

h) dbania o wysoką jakość świadczonych usług

i) ustalania, realizacji i weryfikacji rocznego planu finansowego,

j) sporządzania rocznego sprawozdania z działalności Dziennego Domu,

k) reprezentowania Dziennego Domu na zewnątrz

l) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych podopiecznych,

8.Pracownicy zatrudnieni w Dziennym Domu zobowiązani są w szczególności do:

a) przestrzegania obowiązujących zarządzeń, instrukcji, regulaminów, harmonogramów i innych aktów dotyczących funkcjonowania Dziennego Domu,

b) prowadzenia dokumentacji dotyczącej Dziennego Domu, w tym współdziałania przy ustalaniu tygodniowych, miesięcznych i rocznych harmonogramów zajęć.

c) opracowywania indywidualnego planu wsparcia uczestnika;

c) organizowania oraz prowadzenie zajęć dla podopiecznych,

d) organizowania spotkań tematycznych i okolicznościowych oraz współpracy z innymi instytucjami na rzecz podopiecznych,

e) pomocy w załatwianiu spraw urzędowych podopiecznych, a także współpracy z pracownikami Ośrodka w zakresie indywidualnych potrzeb

f) przestrzegania zasad współżycia społecznego,

g) poszanowania praw i godności podopiecznych

h) dbania o porządek, estetykę i majątek Dziennego Domu

i) dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych.

9. Szczegółowe zakresy obowiązków kadry Dziennego Domu zawierają zakresy czynności.

10. Pracownicy Dziennego Domu nie odpowiadają za przedmioty wartościowe przynoszone przez podopiecznych

 

Rozdział VI

PRAWA I OBOWIĄZKI PODOPIECZNYCH DZIENNEGO DOMU „SENIOR+”

§ 10

 

1.Ustala się dla podopiecznych Dziennego Domu „Senior+” prawo do:

a) uczestnictwa we wszystkich zajęciach i usługach oferowanych przez Dzienny Dom

b) poszanowania jego godności osobistej, prywatności oraz poczucia bezpieczeństwa,

c) poszanowania praktyk religijnych i przekonań,

d) zapoznania się z zasadami funkcjonowania Dziennego Domu wynikającymi z niniejszego Regulaminu i korzystania w pełni z oferty Dziennego Domu,

e) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia Dziennego Domu

f) wyrażania opinii, z wyłączeniem sytuacji naruszających dobre imię i prawa innych osób,

g) bezpośredniego kontaktowania się z Dyrektorem Ośrodka lub Kierownikiem Domu w różnych sprawach,

h) prawo do zwolnienia się z udziału w zajęciach oraz rezygnacji z uczestnictwa w Dziennym Domu.

i) ochrony danych osobowych i wizerunku,

j) składania skarg i wniosków - skargi związanej z pobytem rozpatruje Dyrektor Ośrodka lub Kierownik Domu, od rozstrzygnięcia którego istnieje możliwość złożenia dalszej skargi do Burmistrza Szczytnej

§ 11


 

1. Uczestnicy Dziennego Domu mają obowiązek:

a) stosować się do regulaminów, procedur oraz ogólnych przepisów obowiązujących w Dziennym Domu

b) aktywnego uczestniczenia w życiu Dziennego Domu oraz w organizowanych zajęciach i spotkaniach,

c) współpracy w opracowaniu indywidualnego planu wsparcia uczestnika;

d) stosowania się do poleceń pracowników Dziennego Domu

e) poszanowania prawa do godności, wolności i intymności innych uczestników;

f) dbania o ład i porządek oraz o wyposażenie stanowiące własność Dziennego Domu

g) przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego,

h) tworzenie przyjaznej atmosfery w grupie;

i)przestrzegania czystości i zasad higieny osobistej;

h)zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów bhp, ppoż.;

i) potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności;

j) informowania personelu o nieobecności a także o każdorazowym opuszczeniu Dziennego Domu w trakcie zajęć i potwierdzania wyjścia własnoręcznym podpisem w książce wyjść,

k) ponosić odpowiedzialność za rzeczy osobiste pozostawione na terenie Dziennego Domu,

l) terminowego wnoszenia odpłatności za pobyt określonej w decyzji administracyjnej - jeśli dotyczy;

ł)przestrzegania zakazu: spożywania alkoholu i innych środków odurzających na terenie Dziennego Domu, a także przebywania pod ich wpływem, palenia papierosów na terenie Domu,

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 12

 

1. Pracownicy i podopieczni Dziennego Domu „Senior +” zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do stosowania jego zaleceń.

2.Sprawy, w których podopieczny narusza przepisy Regulaminu załatwia Kierownik Dziennego Domu.

2.Szczególnie rażące naruszanie przepisów Regulaminu może spowodować pozbawienie uczestnika pobytu w Dziennym Domu

3. W sprawach nieujętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Dziennego Domu lub Dyrektor Ośrodka.

4.Zmiany Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień będą wnoszone w trybie wymaganym dla jego zatwierdzenia


 

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej

w Szczytnej

Monika Król

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar