Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

O instytucji

                                                                                                                                                                                                              

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego utworzoną na podstawie uchwały nr X/49/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Szczytna z dnia 27 kwietnia 1990 r. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej. Organizację i zakres działania ośrodka określa statut. Organizację wewnętrzną ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników określa regulamin organizacyjny.

Głównym zadaniem Ośrodka jest POMOC SPOŁECZNA, czyli umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Ośrodek Pomocy Społecznej oprócz zadań pomocy społecznej realizuje także zadania z zakresu: świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczenia „Dobry start”, wsparcia kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne), dodatków mieszkaniowych i energetycznych, Karty Dużej Rodziny, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ośrodek pomocy społecznej jest również realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Przy OPS funkcjonuje Gminne Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA (pomoc psychologiczna, terapeutyczna, poradnictwo specjalistyczne), swoją siedzibę ma Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

     W strukturze Ośrodka funkcjonuje ośrodek wsparcia dziennego pod nazwą Dzienny Dom "Senior+".


 

MISJA OŚRODKA


INTEGROWAĆ I WSPIERAĆ MIESZKAŃCÓW GMINY SZCZYTNA W KRYZYSACH NIE UZALEŻNIAĆ OD POMAGANIA - USAMODZIELNIAĆ


 


 


 


 


 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar