Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Pomoc społeczna

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej świadczy pomoc na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1507 ze zm.).

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest również zapobieganie  trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zamierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Przysługuje, osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

• ubóstwa,
• sieroctwa,
•bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego , zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art.159 ust.1 lit.c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach;
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
•alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Miesięczny dochód dla:

1) osoby samotnie gospodarującej, nie może przekroczyć kwoty 701  kryterium dochodowego,

2) osoby w rodzinie nie może przekroczyć na każdą osobę w rodzinie kwoty 528 zł kryterium dochodowego.

 

 

JAK OBLICZA SIĘ DOCHÓD?

1) W przypadku, gdy osoba ubiegająca mieszka sama, należy zsumować dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

2) W przypadku, gdy osoba ubiegająca mieszka z rodziną, należy zsumować dochody wszystkich osób w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 

W obliczeniach uwzględnia się miesięczne dochody netto czyli pomniejszone o podatek od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach.
 

Do dochodu nie wlicza się m.in. :
- alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,
- zasiłku celowego,
- ​pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,
- świadczenia w naturze,
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,  
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w Ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust.1 Ustawy o Karcie Polaka.

 

 

 

 

 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar