Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji, organizacji i służb z terenu gminy, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Szczytna realizuje swoje zadania na podstawie:

» Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.)

» Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. 2011 nr 209 poz. 1245).

» Uchwały nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym. Członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele różnych instytucji i organizacji.

Burmistrz Szczytnej zarządzeniem nr 184/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. powołał członków Zespołu Interdyscyplinarnego w następującym składzie:

1. Janusz Kazimierski – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego w Szczytnej.

2. Ewa Porochnawiec – Stowarzyszenie ,,WŚRÓD SWOICH” w Chocieszowie.

3. Renata Dudek – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Szczytnej.

4. Mariola Kuklo – Przedszkole Publiczne w Szczytnej.

5. Alicja Paszkiewicz – Żłobek Publiczny w Szczytnej.

6. Andrzej Gębczyński – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7. Marcin Piskorz - Komisariat Policji w Polanicy Zdroju

8. Mirosława Chaczko -Włośniewska – Sąd Rejonowy w Kłodzku.

9. Olga Pelc – Sąd Rejonowy w Kłodzku.

10. Monika Król – Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.

11. Anna Szpikowska - Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej.

 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego: Anna Szpikowska

Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego: Monika Król

 

Zespół Interdyscyplinarny służyć ma przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale także specjalistom pracującym w tym obszarze, aby kompleksowo i profesjonalnie mogli pomagać osobom zgłaszającym się po pomoc. Powołanie w każdej gminie Zespołu Interdyscyplinarnego jest usystematyzowaniem działań w tym zakresie. Określenie zadań, wskazanie instytucji odpowiedzialnej za jego prowadzenie, wytypowanie instytucji i ich przedstawicieli mogących uczestniczyć w pracach zespołu ma na celu stworzenia profesjonalnej i kompleksowej sieci wsparcia dla osób i rodzin doświadczających przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje swoje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ustawowym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy, w szczególności poprzez:

» diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

» podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

» inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

» rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,

» inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę ,,Niebieska Karta”, która obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia w związku z uzasadnionym podejrzeniem wystąpienia przemocy w rodzinie. Działania podejmowane w ramach procedury ,,Niebieska Karta” nie wymagają zgody osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

 

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbania, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak godność, wolność i nietykalność cielesną.

Formy przemocy:

  • przemoc fizyczna – jeśli ktoś cię bije, popycha, szarpie, kopie, dusi

  • przemoc psychiczna – jeśli ktoś cię obraża, wyzywa, poniża, nie pozwala na kontakt z bliskimi, kontroluje twoje działania, stale krytykuje,

  • przemoc seksualna – jeśli ktoś cię molestuje, zmusza do współżycia lub jakichkolwiek innych zachowań seksualnych,

  • inne zachowania – na przykład jeśli ktoś, od kogo jesteś zależny, pozbawia cię opieki, której potrzebujesz, zmusza do picia alkoholu, brania narkotyków.

Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba z niepełnosprawnościami, małżonek, partner, osoba starsza.

 

Instytucje udzielające wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

 

Lp

Instytucja

Kontakt

Oferowana pomoc

 

1

 

Zespół Interdyscyplinarny ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

ul. Szpitalna 1

 

tel. 76 8683 378

 

» Integrowanie i koordynowanie działań wszystkich instytucji i organizacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

» Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy

 

» Podejmowanie czynności w ramach procedury ,,Niebieska Karta”

 

2

 

Komisariat Policji w Polanicy Zdroju

Rewir Dzielnicowych w Szczytnej

 

ul. Wolności 42

Szczytna

 

tel. 074 8681 531 - telefon do Komisariatu Policji w Polanicy

 

» Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom

 

» Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieska Karta

 

 

3

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

ul. Szpitalna 1

 

tel. 76 8683 378

 

» Zapewnienie osobom uzależnionym i ich rodzinom dostępu do specjalistycznych form wsparcia

 

» Podejmowanie czynności w ramach procedury Niebieska Karta

 

4

 

Gminne Centrum Profilaktyki Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej ARKA

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

ul. Szpitalna 1

 

tel. 76 8683 378

 

» Udzielanie porad, konsultacji, wparcie oraz pomoc psychologiczna i terapeutyczna

 

5.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

ul. Kościuszki 2

Kłodzko

 

tel. 74 867 3130

726 130 988

 

» Bezpłatna pomoc psychologiczna, terapeutyczna oraz prawna.

 

 

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA PRZEMOC – REAGUJ !

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar