Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Stypendium szkolne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne i zasiłek szkolny przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Szczytna

 

 

STYPENDIUM SZKOLNE


Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych -  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikających z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Stypendium może być udzielane w formie :

  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu podręczników;

  3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ​

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 528 zł na osobę w rodzinie i 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o :

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

- zaświadczenie z pracy zarobkowej,
- odcinek renty lub emerytury,
- nakaz płatniczy z gospodarstwa rolnego,
- dokument potwierdzający wysokość alimentów, zasiłków rodzinnych i inne dokumenty potwierdzające dochody, 
- inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego

 

Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne. Dowodem potwierdzającym poniesione wydatki są faktury, rachunki lub inne dowody wystawione na wnioskodawcę.

 

Termin złożenia wniosku:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszechnym dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

  2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Utworzono dnia 27.08.2020, 10:25

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar