Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Świadczenia wychowawcze 500+

Program "500+" jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 poz. 2407 ze zm.) w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca

  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

  • opiekunowi prawnemu dziecka , albo

  • dyrektorowi domu pomocy społecznej ( w przypadku umieszczenia dziecka w DPS)

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie wszystkim dzieciom w rodzinie do dnia ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobieniem dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej. Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu zasiłkowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Gdzie składać wnioski i w jakim terminie?

Wnioski składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze. W przypadku gdy osoba lub członek rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie.

Wypełnione wnioski można dostarczyć osobiście do Ośrodka Pomocy Społecznej, przesłać listownie lub drogą elektroniczną za pomocą ministerialnego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia, bankowości elektronicznej, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.

Po rozpatrzeniu wniosku 500 plus wyślemy e- maila z informacją o przyznaniu świadczeń, ważne jest aby we wniosku podać adres e -mail.

W przypadku braku adresu e-mail informację o przyznaniu świadczeń można odebrać w siedzibie ośrodka. Nie będą wydawane decyzje przyznające, chyba że odmówimy przyznania świadczenia.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  1.  dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

  2.  dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;

  3.  pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

  4.  członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

Świadczenie wychowawcze NIE jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, co oznacza, że nie będzie miało wpływu na prawo do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, czy dodatków mieszkaniowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż prawo do świadczenia wychowawczego 500+ aktualnie przyznane jest na dzieci do 31.05.2021 r, dlatego w tym roku nie trzeba składać wniosków !!! Wniosek o świadczenie wychowawcze na okres od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r. będzie można składać dopiero od 1 lutego 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną oraz od 1 kwietnia 2021 r. – w przypadku wniosków składanych w formie papierowej.

 

 


 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar