Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Wspieranie rodziny i piecza zastępcza

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa m.in.

- zasady i formy wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

- zasady finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych zapewniane jest wsparcie, które polega w szczególności na:

 1. analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

 2. wzmocnieniu roli funkcji rodziny;

 3. rozwijaniu umiejętności opiekuńczo- wychowawczych rodziny;

 4. podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;

 5. pomoc w integracji rodziny;

 6. przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji rodziny;

 7. dążeniu do reintegracji rodziny;

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Wspieranie rodziny prowadzone jest w formie:

 1. pracy z rodziną

 2. pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.

Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

 1. instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny

 2. placówek wsparcia dziennego;

 3. rodzin wspierających.

Rodzina wspierająca

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka.
W przypadku gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych,
pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy , na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny

 

WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ POBYTU DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ
 

W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

 1. 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

     W przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości :

 1. 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 2. 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 3. 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

-średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka  w placówce opiekuńczo- wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

 

 

 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar