Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Asystent rodziny

ASYSTENT RODZINY

 

Asystent rodziny został powołany do pracy z rodzinami w środowisku ich przebywania ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na wniosek pracownika socjalnego, za zgodą rodziny, asystenta do danej rodziny kieruje kierownik ośrodka pomocy. Rolą asystenta jest aktywne i całościowe wspieranie rodziny wychowującej dzieci, mającej problemy trudne do pokonania w sposób samodzielny.

Asystent rodziny w ramach swoich działań stale monitoruje realizację planu pracy z rodziną, motywując rodziców i dzieci do realizacji działań na rzecz poprawy sytuacji rodzinnej. Służy przy tym wsparciem , które skoncentrowane jest przede wszystkim na realizacji funkcji opiekuńczo wychowawczej przez rodziców. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi wychowanie dzieci.
 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 • opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielenie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych:

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny , nie rzadziej niż co pół roku;

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 • sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar