Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

Nabór na stanowisko - pracownik socjalny

Utworzono dnia 08.06.2021

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Pomocy Społecznej
57-330 Szczytna
tel. (74) 8683-378
e-mail:opszczytna@poczta.onet.pl


 

I. Wymagania niezbędne:

1.Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

4. Nieposzlakowana opinia

5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

6. Kandydat zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.2020r., poz. 1876 ze zm.) musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków tj. :

1) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

2) ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna

3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 r. Nr 27, poz. 158).

4) spełnienie wymagań określonych w art. 156 pkt. 1, 1a, 3, 3a, 4,5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
w załączeniu wyciąg z art. 156 w/w ustawy


II. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów prawa z zakresu zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej, a w szczególności: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego,

2. Prawo jazdy kat. B

3. Znajomość obsługi komputera
4. Mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownika socjalnego,
5. Umiejętność pracy w zespole

6. Inicjatywa w wykonywaniu powierzonych obowiązków

7. Umiejętność samodzielnego organizowania pracy
8. Umiejętności komunikacyjne
9. Odpowiedzialność, rzetelność, cierpliwość, empatia.


 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracownika socjalnego:

1. Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z aktualnie obowiązującej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm) .
2. Realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej.
3. Praca socjalna.
4. Wdrażanie nowych form pracy socjalnej w oparciu o wytyczne standaryzacji pomocy społecznej.

5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych.
6. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania negatywnych skutków zjawisk społecznych.
7. Inne zadania zlecone przez Dyrektora OPS w Szczytnej, nie wymienione powyżej a związane bezpośrednio z pracą merytoryczną.


 

IV. Informacja o warunkach pracy

1.Stanowisko: pracownik socjalny

2. Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej

3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – na podstawie umowy o pracę

4. Stanowisko pracy z dostępem do komputera

5. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Ośrodka

6. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnej,

7. Praca będzie świadczona w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


 

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczytnej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%


 

VI. Wymagane dokumenty:

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje w tym zaświadczenia
o ukończonych kursach i szkoleniach

2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie
3. CV, List motywacyjny
4. Uwierzytelnione kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających poprzednie zatrudnienie (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia)
5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (pod odpowiedzialnością karną z art.233 § 1 kodeksu karnego)

6. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,


 

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być podpisane i opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.”

 

Wszystkie sporządzone przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane, a każda strona parafowana. W przypadki kopii dokumentów winny posiadać podpisaną przez kandydata klauzulę ” stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą składania oświadczenia.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, 57-330 Szczytna , ul. Szpitalna 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego".

Termin ropzoczęcia pracy: 2 sierpnia 2021

 

 

Szczytna, dnia 08.06.2021

                                                                                                                        Dyrektor OPS w Szczytnej

                                                                                                                               Monika Król

 

 

 

 

 

 

 

 Ośrodek Pomocy Społecznej            w Szczytnej
ul. Szpitalna 1,  57-330 Szczytna

Tel./fax: 74/8683-378;  797-950-399

dyżur telefoniczny 605-063-679         po godz. 15.30

e-mail: opszczytna@poczta.onet.pl

godziny pracy: poniedziałek-piątek  w godz. 7.30-15.30

Dział świadczeń i administracji
kierownik działu: opszczytna.rodz@poczta.onet.pl 

Dział usług, pracy socjalnej i wspierania rodziny
pracownicy socjalni: opszczytna.soc@poczta.onet.pl
asystent rodziny: opszczytna.asr@poczta.onet.pl

 

Dział finasowo-księgowy

główna księgowa: opszczytna.fin@poczta.onet.pl

 

Gminne Centrum Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Interwencji Kryzysowej "ARKA"

ul. Szpitalna 1, 57-330 Szczytna

Bezpłatne Poradnictwo Psychologiczne i Terapeutyczne

psycholog - we wtorki w godz. od 14.00-17.00

specjalista terapii uzależnień - w czwartki w godz. od 14.30 -17.00


Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze ustalanie terminu wizyty
(telefonicznie 74/8683-378 lub osobiście)

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Zegar

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 12

W poprzednim tygodniu: 114

W tym miesiącu: 307

W poprzednim miesiącu: 440

Wszystkich: 3135